segunda-feira, 8 de abril de 2019

Seikima II - Tatakau Nihonjin

Samurai, Kamikaze, Harakiri, Karate
Zero-Fighter, Sukiyaki, Sony-Walkman, Risingyen
Automobile, Taperecorder, Television, Video
Crystal Diode,Cd Player, KaraO.K, L.S.I
Made in Japan Sushi! Super Japan Soy-Sauce!
Struggling Japanese
Kurosawa, Sakamoto, Yamashita, Godzilla
Rikidozan, Utamaro, Kansai, Mishima
Made in Japan Ninja! Super Japan Kabuki!
Amazing Japanese

sekai wo butai ni tatakau
mijikai ashi funbari ganbare nihonjin


Kimono! Fujiyama! Geisha! Sumo Wrestler
Shogun! Banzai! Sake! Struggling Japanese
 
kenka wa dame da ga kanemochi
hikui hana de kagiwake kashikoi nihonjin

sekai wo butai ni tatakau
namerare ibirare mo makeru na nihonjin

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Total de visualizações de página